Skip to content

Hieronder vindt u de punten die aangegeven door de A.L.V. van 28 april 2022 in het Vereniging Fok Reglement (V.F.R.) gewijzigd diende te worden. Voor deze punten zal door het bestuur in de A.L.V. van 6 oktober 2022 goedkeuring worden gevraagd. Na toestemming voor deze punten zal dan goedkeuring worden gevraagd voor het gehele nieuwe V.F.R., zodat de N.B.C. goedkeuring kan vragen aan de Raad van Beheer voor dit document.


Oude tekst artikel 4.2.2.
4.2.2   Oogafwijkingen: Ouderdieren moeten zijn onderzocht op erfelijke oogafwijkingen. Dit dient te geschieden doormiddel van een éénmalige ECVO-Oogonderzoek. De vereniging zal in de eerste 3 jaar de uitslagen monitoren om te zien of deze eisen aangepast moeten worden.
Nieuwe tekst artikel 4.2.2.
4.2.2   Oogafwijkingen: Ouderdieren moeten zijn onderzocht op erfelijke oogafwijkingen. Dit dient te geschieden doormiddel van een éénmalige ECVO-Oogonderzoek. De vereniging zal in de eerste 10 jaar doorlopend de uitslagen monitoren om te zien of deze eisen aangepast moeten worden. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met het voortschrijdende inzicht binnen de ECVO en aanpassingen die door de ECVO worden gedaan. Voor de aanvulling “Optional/Low priority” in de ECVO uitslag zal worden gekeken naar de combinatie.  

Oude tekst artikel 7.2.
7.2.     Fokgeschiktheidskeuring:  Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.
Nieuwe tekst artikel 7.2.
7.2.     Fokgeschiktheidskeuring:  Fokgeschiktheidskeuringen zijn buiten 7.1.4 niet van toepassing.

Oude tekst artikel 9.5.
9.5      Dek- en geboortemeldingen kunnen op verzoek gepubliceerd worden in het clubblad en/of op de website van de vereniging.
Alleen die meldingen welke voldoen aan het Verenigingsfokreglement komen in aanmerking voor publicatie in het clubblad en/of op de website van de vereniging. De Nederlandse Bouvier Club promoot geen meldingen welke niet aan het Verenigingsfokreglement voldoen.
Nieuwe tekst artikel 9.5.
9.5      Dek- en geboortemeldingen kunnen op verzoek gepubliceerd worden in het clubblad en/of op de website van de vereniging. Alleen die meldingen welke voldoen aan het Verenigingsfokreglement komen in aanmerking voor publicatie in het clubblad en/of op de website van de vereniging. De pups worden pas op de geboortemeldingen geplaatst, indien aan de financiële verplichtingen is voldaan, zoals beschreven in artikel12.2. De Nederlandse Bouvier Club promoot geen meldingen welke niet aan het Verenigingsfokreglement voldoen.
9.5.1   De voorwaarden voor plaatsing op de Dek- en geboortemeldingen zijn een supplement van het fokbeleid. De fokker dient minimaal één jaar lid te zijn van de N.B.C. en de contributie, over het jaar waarin de plaatsing op de Dek- en geboortemeldingen geschiedt, dient te zijn voldaan.
9.5.1.1 Ten tijde van de dekking moet de teef minimaal vijf maanden op naam staan van de wettelijke eigenaar. Met wettelijke eigenaar wordt bedoeld, hij/zij die de teef op zijn/haar naam heeft staan op het moment van het werpen der pups, waar hij/zij plaatsing op de Dek- en geboortemeldingen voor aanvraagt.
9.5.2   Na plaatsing op de Dek-meldingen  blijft het nest op de lijst vermeld tot  een geboortemelding is ontvangen, of de eigenaar heeft aangegeven dat hij verwijderd kan worden. Na de geboortemelding blijft het nest vermeld op de geboortemeldingen tot de pups de leeftijd van 9 weken hebben bereikt.
9.5.2.1 Op verzoek van de fokker is verlenging van deze plaatsing mogelijk tot de fokker aangeeft dat de melding verwijderd kan worden. Wordt er geen verzoek tot verlenging ontvangen, dan wordt het nest van de lijst gehaald als de pups 9 weken oud zijn.
9.5.2.2 De fokker verplicht zich degene die plaatsing op de geboortemeldingen verzorgt, in kennis te stellen wanneer de pups, die op de lijst staan, verkocht zijn.
9.5.2.3 Het bestuur van de N.B.C. heeft het recht met opgave van redenen de pups voor de plaatsing op de Dek- en geboortemeldingen te beëindigen of te weigeren. Deze redenen moeten betrekking hebben op de voorwaarden tot plaatsing op de Dek- en geboortemeldingen, op het fokbeleid, of op de ligging en verzorging van de moederhond en de pups. Deze maatregel sluit een mogelijke sanctie niet uit.

Oude tekst artikel 12.2.
12.2.   Bijdrage algemene kosten à € 3,00 per pup.
Nieuwe tekst artikel 12.2.
12.2.   Bijdrage algemene kosten à € 3,00 per pup. De pups worden pas op de geboortemeldingen geplaatst, indien aan de financiële verplichtingen is voldaan..

Volledige tekst Vereniging Fok Reglement (V.F.R.)

Voor leden van de N.B.C. is de volledige tekst van het V.F.R. opvraagbaar bij de secretaris van de N.B.C.

Back To Top