Skip to content

Ieder lid van de Nederlandse Bouvier Club ontvangt 6x per jaar het clubblad ‘ Bouvier Nieuws’. Een gevarieerd blad in A4-formaat in full-colour dat gemaakt wordt door leden voor de leden. Een mooi blad met verhalen, tips, verenigingsnieuws, evenementen, uitslagen van tentoonstellingen en wedstrijden, medische artikelen, veel foto’s, kortom alles over de bouvier voor bouvierliefhebbers.

De redactie van het Bouvier Nieuws bestaat uit:
I.v.m. nieuwe samenstelling bestuur m.i.v. 9 november 2018 zal de redactiecommissie opnieuw worden samengesteld.
Mocht je interesse en ideeën hebben om mee te werken aan het maken van ons clubblad meld je dan aan via:
E-mail: Redactie Bouvier Nieuws

Inzending artikelen en foto’s

Iedereen die iets te vertellen heeft dat leuk of interessant is voor ons clubblad mag dat insturen naar de redactie van het Bouvier Nieuws. Dat kan een verhaal zijn of een verslag over een evenement of  iets anders waar onze leden iets aan hebben. De redactie beoordeelt of het in het blad geplaatst kan worden en zal hier verder met u over communiceren.

Adverteren
Adverteren in het clubblad kan ook, vraag naar onze tarieven door een mail te sturen naar redactie.

Advertenties en ingezonden artikelen worden geplaatst buiten verantwoordelijkheid van de redactie. Ingezonden stukken kunnen, indien daartoe aanleiding bestaat, zonder opgave van redenen worden geweigerd. De redactie behoudt zich het recht voor, om ingezonden artikelen in te korten zonder de strekking van het artikel aan te tasten.

Foto’s
Foto’s ingestuurd voor publicatie in het Bouvier Nieuws worden eigendom van de Nederlandse Bouvier Club (archief). Foto’s dienen door uzelf ingestuurd te worden, de redactie aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor ingestuurde foto’s.

Uitslagen
Uitslagen van (inter)nationale tentoonstellingen in Nederland worden automatisch geplaatst. Uitslagen van tentoonstelling in het buitenland dit geldt alleen voor Best of Breed (BOB) of Best in Group (BIG), beste van de gehele clubmatch of het behalen van een door de Raad van Beheer erkende titel, worden alleen geplaatst indien kopieën van de officiële uitslag binnen 2 maanden na het behaalde resultaat door uzelf verstuurd zijn aan de redactie. Ook verslagen van evenementen dienen binnen twee maanden na het evenement aan de redactie verstuurd te zijn om voor plaatsing in aanmerking te komen.

Copyright
Met bronvermelding mogen redactionele artikelen uit het Bouvier Nieuws worden overgenomen. Verder mag niets uit deze uitgaven worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nederlandse Bouvier Club.

Kopij dient voor de 22e van de oneven maanden te worden aangeleverd.

Back To Top