skip to Main Content

De Nederlandse Bouvier Club (afgekort NBC) is opgericht op 22 april 1923 en hiermee zijn we de oudste rasvereniging voor liefhebbers en fokkers van de bouvier in Nederland.
Onze vereniging is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging en er op gericht om fokkers en liefhebbers van het ras bij elkaar te brengen en de belangen van het ras Bouvier des Flandres -in de ruimste zin van het woord- te behartigen.
Het bestuur van de Nederlandse Bouvier Club is gekozen door de leden van de vereniging.

Bestuursleden

FunctieNaam bestuurslidContact
VoorzittervacantE-mail
Tel:
Secretaris vacantE-mail
Tel:
PenningmeestervacantE-mail
Commissaris Clubdagen & -matches vacantE-mail
Tel:
Commissaris Gezondheid en welzijnvacantE-mail
Commissaris Algemene ZakenvacantE-mail
Commissaris AfrichtingNick Tomassen
E-mail
Tel: 06-81402040

Een functie binnen de Nederlandse Bouvier Club is vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend.
Realiseer je dat je hier tijd voor vrij moet kunnen maken.

Op dit moment zijn er vacatures binnen het bestuur voor de functie van:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Clubdagen en -matches
Commissaris Sport & Spel
Commissaris Algemene Zaken
Draag jij net als wij de bouvier een warm hart toe en denk je de ideale kandidaat te zijn voor één van deze functies?
Stuur dan een motivatiebrief, met vermelding van de functie, naar gezondheid@bouvierclub.nl en/of naar nbcsportafrichting@bouvierclub.nl


Vacature Penningmeester (m/v)

Functieprofiel penningmeester:
-De penningmeester is verantwoordelijk voor alle inkomsten en uitgaven van de vereniging.
-Hij/zij zal hier op een verantwoordelijke manier mee omgaan.
-Hij/Zij draagt zorg voor het tijdig innen van de jaarlijkse contributie van de leden.
-De penningmeester behoeft vooraf toestemming van het bestuur, voor het doen van uitgaves boven het maximum bedrag hetgeen
vooraf is bepaald door het bestuur.
-De penningmeester is bevoegd tot het ondertekenen van ontvangst bewijzen namens de vereniging.
-De penningmeester is verantwoordelijk voor het voeren van een nauwkeurige boekhouding ten aanzien van alle inkomsten en
uitgaven van de club.
-Hij/zij stelt tijdig de balans, de begroting en de staat van van baten en lasten samen.
-De penningmeester is onderdeel van het dagelijks bestuur.
Bovenstaande vacature is een verkorte versie van het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Bouvier Club aangenomen door de vergadering op 30 juni 2000.

Mocht u zich herkennen in bovenstaande functie omschrijving meld u zich dan zo spoedig mogelijk aan op één van
onderstaande e-mail adressen:
nbcsportafrichting@bouvierclub.nl en/of
gezondheid@bouvierclub.nl

Vacature Secretaris (m/v)

Functieprofiel Secretaris
De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, ondertekent alle uitgaande brieven en overlegt de belangrijke met de voorzitter.
-Hij/zij maakt de notulen van de Algemene Leden- en de bestuursvergaderingen en draagt zorg dat deze zo snel mogelijk verzonden   worden naar de medebestuursleden in concept.
-Hij/Zij ondertekend na correctie samen met de voorzitter de notulen.
-Hij/Zij is verantwoordelijk voor de agenda van de Algemene Ledenvergadering en de bestuursvergaderingen.
-Hij/Zij draagt zorg voor alle ingekomen stukken en geeft hiervan inzage tijdens de Algemene Ledenvergadering.
-Hij/Zij houd een overzichtelijk archief bij.
-Hij/Zij draagt zorg voor de leden administratie, waarin alle personalia correct worden bij gehouden als ook welke vorm van
lidmaatschap er van toepassing is.
-Hij/Zij is verantwoordelijk en registreert het aantal stemgerechtigden leden vooraf aan de vergadering.
-Hij/zij is verantwoordelijk voor het correct verlopen van de stemming tijdens de Algemene Ledenvergadering en notuleert het aantal
uitgebrachte stemmen.
-De stemming word in het Bouvier Nieuws gecommuniceerd.
-Hij/Zij stelt het jaarverslag tijdig samen zodat dit na vaststelling van het bestuur (art.33) na toestemming kan worden uitgebracht.

De ideale kandidaat voldoet aan de volgende kenmerken en eigenschappen :
-Organisator van processen en procedure.
-Zeer goede communicator en team speler
-Beschikt over sterk gevoel van regelgeving
-Bekend is met moderne IT hulpmiddelen
-Bij interesse neem contact op:
E-mail: NBCsportafrichting@bouvierclub.nl en/of gezondheid@bouivierclub.nl

 

Vacature Commissaris Clubdagen en -matches (m/v)

Functieprofiel Commissaris Clubdagen en -matches:
– organiseren kun je als geen ander;
– je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
– je bent stressbestendig;
– je bent een teamspeler ten voeten uit.

Taken en verantwoordelijkheden:
– je bent verantwoordelijk voor de organisatie van de diverse (show)evenementen van de Nederlandse Bouvier Club (o.a. KCM en Jongehondendag);
– je bent verantwoordelijk voor dat de prijzen (rozetten en/of bekers), beschikbaar gesteld door de N.B.C. voor de
verschillende Nederlandse shows, tijdig ter plaatse aanwezig zijn;
– je bewaakt de informatie over het aantal inschrijvingen voor Nederlandse shows en houdt dit confidentieel;
– je onderhoudt de contacten met keurmeesters en ringpersoneel en weet ook dan confidentialiteit in acht te nemen;
– verder ondersteun je de overige bestuursleden waar nodig.

Dit is zeker geen gemakkelijke functie, maar wel een hele leuke!

Belangstellenden voor deze functie kunnen contact opnemen met de secretaris e-mail


Vacature commissaris sport en spel (M/V)

Functieprofiel Commissaris Sport & Spel

De Commissaris Sport & Spel is lid van het bestuur van de Nederlandse Bouvier Club en heeft als zodanig de volgende belangrijkste taken:

1.    Organiseren van sport- en spel evenementen in de breedste zin des woords voor bouvierliefhebbers.
2.    Organiseren van jaarlijkse nationale kampioenschappen in verschillende africhtingdisciplines.
3.    Enthousiasmeert bouvierliefhebbers deel te nemen aan evenementen.
4.    Bijhouden van competitie resultaten.
5.    Afhandelen van aanvragen voor africhting onderscheiding tekens.
6.    Participeren in en promoten van de Wereld Unie voor Bouviers (WUB).
7.    Zorg dragen dat de regelgeving m.b.t. sport & spel binnen de NBC up-to-date blijft.
8.    Structuur brengen in regionale Bouvier groepen die werken onder auspiciën van de NBC
9.    Organiseert minimaal 1 keer per jaar een bijeenkomst met afgevaardigden van de Bouvier
groepen.
10. Organiseert c.q. coördineert opleidingen van functionarissen die zorg dragen voor het kader
binnen sport & spel.
11. Bezoekt vergaderingen c.q. bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan de functie.
12. Stuurt de (eventuele) commissies c.q. organen aan binnen de portefeuille Sport & Spel
13. Dient zo mogelijk bij de diverse evenementen van de Nederlandse Bouvier Club die door de
commissaris sport & spel georganiseerd worden aanwezig te zijn.
14. Woont bestuursvergaderingen bij.

De ideale kandidaat beschikt over de volgende kenmerken en eigenschappen:

 • Heeft affiniteit met sport en spel binnen de kynologie in het algemeen en in het bijzonder met
  het ras de Bouvier.
 • Heeft bewezen organisatorische kwaliteiten, bij voorkeur bij het organiseren van
  kynologische evenementen op sport en spel gebied.
 • Is een organisator, werkt graag in structuren.
 • Is een teamspeler.
 • Kan luisteren.
 • Stelt zich op als loyaal lid van het bestuur en denkt mee over het functioneren en de
  toekomst van de Nederlandse Bouvier Club.

Belangstellenden voor deze functie kunnen contact opnemen met de secretaris e-mail

Back To Top