Skip to content

Op 21 november 2023 heeft de Raad van Beheer de rasverenigingen ingelicht over het voornemen van de minister om wetgeving te maken om het grote aantal bijtincidenten terug te dringen. In deze meeting is aangegeven dat de Raad van Beheer in gesprek wil blijven met de rasverenigingen over deze materie. Hieronder het persbericht van de Raad van Beheer van 20 december over deze plannen.

Minister Adema komt met voorstel om bijtincidenten met honden te verminderen

Minister Adema van LNV heeft recentelijk een voorstel naar de 2de kamer gestuurd om bijtincidenten met honden te verminderen. We zijn als Raad van Beheer positief over het merendeel van de voorgestelde maatregelen. We hebben over het dossier bijtincidenten de afgelopen periode intensief overleg gehad met het ministerie. Het is zeer positief om te zien dat een aantal voorstellen van onze kant zijn opgenomen in de voorgestelde maatregelen vanuit LNV.

Bijtincidenten zijn een complex probleem. Dit blijkt ook uit de verschillende onderzoeken die de afgelopen jaren in opdracht van het departement van Minister Adema zijn uitgevoerd. Adema zegt hier het volgende over; “Gevaarlijk gedrag ontstaat door verschillende factoren, want geen enkele hond wordt agressief geboren. Zo worden in het onderzoek ‘The Safe Dog Project’ de eigenaar, situatie, hond, slachtoffer, omgeving en wet- en regelgeving als belangrijkste factoren genoemd bij het ontstaan van een bijtincident. Eigenaar-gerelateerde factoren vormen de grootste risicofactor.”

hieronder kunt u de kamerbrief met bijbehorende beslisnota vinden.

In werking treden nieuwe wet aanpak dierenmishandeling en FCI circulaire couperen.

In 2024 komt er een nieuwe Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing. Hierin zal het verbod nadrukkelijker worden opgenomen, er zal geen uitzondering op basis van medische noodzaak meer worden toegestaan. In principe treedt het wetsvoorstel op 1 januari 2024 in werking. Maar omdat het wetsvoorstel uit verschillende onderdelen bestaat, hebben bepaalde onderdelen meer tijd nodig. De inwerkingtreding van het onderdeel in de wet dat het verbod uitbreidt op het vertonen van dieren die een ingreep (lees: couperen/amputeren) hebben ondergaan is zo’n onderdeel dat meer tijd nodig heeft. Dat betekent dat de wetsbepaling pas gevolgen heeft wanneer deze ingrepen bij AMvB (dat is lagere regelgeving) zijn aangewezen. Naar alle waarschijnlijkheid is die AMvB in de loop/eind 2024 afgerond. Daarna zal die direct in werking treden. Bij overtreding zal bestraffing volgen met een bestuurlijke boete.

Uit de memorie van toelichting: De medische noodzaak als uitzonderingsmogelijkheid werd op grote schaal misbruikt wat de reden is geweest om de uitzondering niet langer meer toe te staan. Een gecoupeerde hond mag dan nog steeds worden gehouden en verkocht, maar mag niet meer deelnemen of worden toegelaten tot wedstrijden, tentoonstellingen of keuringen. Het betreft dus alle wedstrijdactiviteiten (o.a. werk, sport, jacht, show, keuring, demo’s etc.) Daarbij moet worden opgemerkt dat de wetgever geen onderscheid maakt tussen de begrippen couperen (schoonheidsideaal) en amputeren (medische noodzaak).
De uitzondering voor deelname aan wedstrijden, tentoonstellingen en keuringen met de medische verklaring van een diergeneeskundige noodzaak van couperen komt dus in de loop van 2024 te vervallen.

De officiële wet met memorie van toelichting vindt u hieronder.


FCI circulaire couperen.

Per januari 2025 is bij FCI besluit een wereldwijd verbod van kracht om met gecoupeerde honden deel te nemen aan tentoonstellingen. Dit besluit staat los van de wetgeving en betreft dus alleen het showen van gecoupeerde honden. hieronder vindt u de circulaire.

Back To Top