Skip to content
  1. Inschrijver (het team) verklaart dat door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement, van de krachtens dat reglement door de Commissie Werkhonden vastgestelde reglementen en van de ter zake gestelde uitvoeringsbepalingen aanvaardt en geacht mag worden bekend te zijn met die reglementen en bepalingen.
  2. Inschrijver (het team) verklaart dat, voor zover bekend, de ingeschreven hond(en) gedurende de laatste 12 weken niet heeft/hebben verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter in het bijzonder te vrezen valt. Inschrijver verklaart voorts de hond(en) niet te zullen inzenden, indien de aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd nog mochten voordoen.
  3. Inschrijver (het team) verklaart dat de ingeschreven hond(en), indien geboren na 30 april 1989, of in het buitenland nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, dan wel in het buitenland geboren is na 1 oktober 1996, niet aan de oren gecoupeerd is en indien de hond geboren is na 1 oktober 2001 tevens de staart niet is gecoupeerd.
Back To Top