Skip to content
  1. Inschrijver (eigenaar) verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement, van de krachtens dat reglement door de Commissie Werkhonden vastgestelde reglementen en van de ter zake gestelde uitvoeringsbepalingen aanvaardt en geacht mag worden bekend te zijn met die reglementen en bepalingen.
  2. Inschrijver (eigenaar) verklaart dat, voor zover hem bekend, de door hem ingeschreven hond gedurende de laatste 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter in het bijzonder te vrezen valt. Hij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden, indien de aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd nog mochten voordoen.
  3. Ondergetekende verklaart dat de ingeschreven hond, indien geboren na 30 april 1989, of in het buitenland nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, dan wel in het buitenland geboren is na 1 oktober 1996, niet aan de oren gecoupeerd is en indien de hond geboren is na 1 oktober 2001 tevens de staart niet is gecoupeerd.
  4. De voor IPO 3 met CACIT en de Combinatiewedstrijd geldt dat monorchide, cryptorchide en gecastreerde reuen niet worden toegelaten.
Back To Top