Skip to content

Mededeling aan de leden van de N.B.C. i.v.m. voornemen tot verlening dispensatie (gebruik makend van VFR artikel 9.3)

Het bestuur van de Nederlandse Bouvier Club heeft het voornemen om dispensatie te verlenen voor het fokken met honden die niet voldoen aan de eis opgenomen in het VFR N.B.C. artikel 7 exterieur regels met betrekking tot de dek- en geboorte melding in het clubblad en/of website.  sub 7.1. kwalificaties met name sub artikel 7.1.1. waarin is opgenomen dat:

Beide ouderdieren moeten minimaal twee keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed (ZG) op elke expositie te hebben behaald onder twee verschillende FCI gekwalificeerde/aangestelde exterieur keurmeesters, bevoegd tot het keuren van de Bouvier des Flandres.

Dit voornemen vloeit voort uit het feit dat de laatste 12 maanden geen tot weinig mogelijkheid is geboden om aan deze eis te kunnen voldoen.  Door de COVID-19 maatregelen zijn vrijwel alle shows geannuleerd wat het niet mogelijk maakt om te kunnen voldoen aan deze in het VFR opgenomen regel. De N.B.C. heeft door deze COVID maatregelen slecht één maal een aan-keuring kunnen organiseren.

Het bestuur zal bij aanvraag tot dispensatie voor dieren onder de leeftijd van 30 maanden, dispensatie verlenen indien de bedoelde fokdieren volledig aan de andere in het VFR gestelde eisen voldoen, met name artikel 4.4. diskwalificerende fouten is voor verantwoordelijkheid van de fokker. Voor fokkers is het mogelijk om deze dispensatie aan te vragen bij de Commissaris van Gezondheid en Welzijn (G&W). Na controle door deze commissaris op de eisen van het VFR zal het bestuur overgaan tot verlening van dispensatie. Deze dispensatie dient vooraf aan de dekking te worden aangevraagd. Deze regeling is van toepassing tot het moment dat er weer voldoende shows of aan-keuringen gehouden kunnen worden.

Het bestuur N.B.C.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top